นายชิดณรงค์ พรมอย่า นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย ระดับอุดมศึกษา จากนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

พร้อมกันนี้ นายวัสสพล ฝั้นกาศ นักวิชาการศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ารับเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จากกระทรวงวัฒนธรรม

โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อยกย่องเชิดชูและให้ความสำคัญกับเยาวชนต้นแบบที่ได้ปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้เผยแพร่การปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย อันจะพัฒนาไปสู่การเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพและคุณธรรม ตลอดจนสามารถขยายผลให้สอดรับกับนโยบายให้เด็กไทยทุกคนเล่นดนตรีไทยเป็นอย่างน้อยคนละ 1 ชนิด ของกระทรวงวัฒนธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *