หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อาคารดนตรี (อาคาร 10)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

202 ถนนช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ 0 5388 5700, 0 5388 5721
โทรสาร 0 5388 5709