หลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และครุสภา ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถสอบบรรจุเข้ารับราชการครูหรือข้าราชการประเภทอื่น ตลอดจนทำงานในภาคเอกชนได้ โครงสร้างของหลักสูตรแบ่งออกเป็น

  • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร, กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
  • หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาชีพครู กลุ่มวิชาเอก (วิชาดนตรี) กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอกหรือการสอนดนตรี)
  • หมวดวิชาเลือกเสรี

ตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจ ได้แก่ หลักการสอนดนตรีศึกษา การรวมวงดนตรีศึกษา สุนทรียศาสตร์ในดนตรี ดนตรีล้านนา การประพันธ์ ฯลฯ


เส้นทางอาชีพ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ออกแบบหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย เช่น

  • ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • ข้าราชการตำแหน่งต่าง ๆ (นักวิชาการการศึกษา,
  • นักวิชาการวัฒนธรรม ฯลฯ)
  • อาชีพอิสระ (ศิลปิน นักดนตรี นักประพันธ์ ฯลฯ)

นอกจากนี้ยังสามารถต่อยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ทั้งศาสตร์สาขาการศึกษา หรือศาสตร์ทางดนตรีได้


รายละเอียดของหลักสูตร

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab