อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิประจำหลักสูตร

รณชิต แม้นมาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณชิต แม้นมาลัย มีประสบการณ์การสอนกว่า 40 ปี สำเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนวิชาเฉพาะ (ดนตรี) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษา (วัฒนธรรมการดนตรี) จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
วิเศษ บุญนนท์
อาจารย์
อาจารย์วิเศษ บุญนนท์ มีประสบการณ์การสอนกว่า 40 ปี เป็นครูดนตรีสากลคนสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังเกษียณอายุราชการจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษของหลักสูตร ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาดุริยางค์สากล จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อาจารย์ประจำ

บูรณพันธุ์ ใจหล้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บูรณพันธุ์ ใจหล้า สำเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา จากสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาดนตรี จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติและผลงานอาจารย์
มงคล ภิรมย์ครุฑ
อาจารย์
อาจารย์มงคล สำเร็จการศึกษาปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาดุริยางค์ตะวันตก และปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติและผลงานอาจารย์
เมธินี อ่องแสงคุณ
อาจารย์
อาจารย์เมธินี สำเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา จากสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาดุริยางค์ไทย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติและผลงานอาจารย์
สงกรานต์ สมจันทร์
อาจารย์
อาจารย์สงกรานต์ สำเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาดุริยางค์ไทย และประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาดนตรี จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติและผลงานอาจารย์
ทรงพล เลิศกอบกุล
อาจารย์
อาจารย์ทรงพล สำเร็จการศึกษาปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก และปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาดนตรี จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประวัติและผลงานอาจารย์
ณัฐนรี รัตนสวัสดิ์
อาจารย์
อาจารย์ณัฐนรี สำเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีไทย และประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาดนตรีชาติพันธุ์วิทยา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติและผลงานอาจารย์

อาจารย์พิเศษ

มนูญ พลอยประดับ
อาจารย์
อาจารย์มนูญ พลอยประดับ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกีตาร์คลาสสิก หลักสูตรดนตรีศึกษาได้เชิญเป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชากีตาร์คลาสสิกในทุกภาคเรียน
เกริกพงศ์ ใจคำ
อาจารย์
อาจารย์เกริกพงศ์ สำเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาดุริยศิลป์ จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาดนตรี ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันวิสาข์ อยู่ทอง
อาจารย์
อาจารย์วันวิสาข์ อยู่ทอง สำเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตรบัณฑิต และครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์พิเศษรายวิชาการขับร้องประสานเสียง