บูรณพันธุ์ ใจหล้า
Buranapan Jailar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Assistant Professor


ประวัติการศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา) สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรี) วิชาเอกดนตรีวิทยา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ผลงานทางวิชาการ (บางส่วน)

บูรณพันธุ์ ใจหล้า. (2554). การปฏิบัติรีคอร์เดอร์เบื้องต้น. เชียงใหม่: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
บูรณพันธุ์ ใจหล้า. (2555). แน: พัฒนาการและกระบวนการสร้าง. เชียงใหม่: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
บูรณพันธุ์ ใจหล้า . (2563). ภูมิปัญญาการสร้างเครื่องดนตรีล้านนาเพื่อสืบทอดการสร้างเครื่องดนตรีพื้นบ้าน และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม. วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่, 21(1), 45-61. https://doi.org/10.14456/rcmrj.2020.4