หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา (ปริญญาตรี 4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นหลักสูตรดนตรีศึกษาแห่งแรกของภาคเหนือ ที่มุ่งเน้นการผลิตครูดนตรีมานับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521

เป็นระยะเวลากว่า 40 ปีในการสร้างคนดนตรีและครูดนตรีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม มีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพให้ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศและมีความเป็นมาตรฐานสากล นอกจากการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ด้านดนตรีศึกษา การปฏิบัติดนตรี และความเป็นครูมืออาชีพแล้ว หลักสูตรยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ทางดนตรีจริง มีเครือข่ายทางดนตรีทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ จึงทำให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นอีกหลักสูตรดนตรีที่เป็นที่รู้จักในระดับประเทศ

ด้วยความที่ทำการเรียนการสอนในจังหวัดเชียงใหม่ อันเป็นพื้นที่แห่งความร่ำรวยด้านวัฒนธรรมล้านนา ตลอดจนเชียงใหม่เมืองดนตรีนั้น ทำให้นักศึกษาที่เลือกศึกษาหลักสูตรนี้ นอกจากจะได้รับประสบการณ์และความรู้จากในห้องเรียนแล้ว บรรยากาศทางสังคมที่อุดมไปด้วยความหลากหลายทางดนตรี ทำให้นักศึกษาหลักสูตรดนตรีศึกษาสามารถต่อยอดความรู้และบูรณาการกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้

การเลือกศึกษาหลักสูตร “ดนตรีศึกษา” ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงเป็น “โอกาสทางดนตรี” ที่สำคัญ หากต้องการเป็น “คนดนตรีและครูดนตรีมืออาชีพ”


เส้นทางอาชีพศิษย์เก่า (บางส่วน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติ ปัญญาอินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติ ปัญญาอินทร์

ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์รัชช์ วรมิตรไมตรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์รัชช์ วรมิตรไมตรี

อาจารย์สาขาวิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุธ วิวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุธ วิวรรณ

อาจารย์สาขาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ อินทนิเวศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ อินทนิเวศ

ประธานโปรแกรมศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ครูจันทร์พร ปินตาเปี้ย

ครูจันทร์พร ปินตาเปี้ย

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ครูอนุสิทธิ์ ภิญโญฤทธิ์

ครูอนุสิทธิ์ ภิญโญฤทธิ์

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
ผอ.สามารถ อินตามูล

ผอ.สามารถ อินตามูล

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่
ครูรัตกาล สิงห์แก้ว

ครูรัตกาล สิงห์แก้ว

หัวหน้าคณะแห่ธนรัตน์ศิลป์ จ.เชียงใหม่
ครูปุญวัฒน์ สันติพิศาล (บุญยิ่ง กันธวงค์)

ครูปุญวัฒน์ สันติพิศาล (บุญยิ่ง กันธวงค์)

ครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จ.เชียงใหม่
ครูจตุพล แสนสมปาน (อาจารย์ตูนตะวันแดง)

ครูจตุพล แสนสมปาน (อาจารย์ตูนตะวันแดง)

ครูโรงเรียนบ้านหนองเขียว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ครูวิไลวรรณ ศรีอุตทา

ครูวิไลวรรณ ศรีอุตทา

ครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ผอ.ปฏิภาณ อินทเนตร

ผอ.ปฏิภาณ อินทเนตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย จ.แพร่
สล่าสุรพงษ์ กิติสิทธิ์

สล่าสุรพงษ์ กิติสิทธิ์

ช่างทำเครื่องดนตรีล้านนา จ.เชียงใหม่
ครูนิพล เรือนสุข

ครูนิพล เรือนสุข

ครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง