มงคล ภิรมย์ครุฑ
Mongkol Piromkrut

อาจารย์
Lecturer


ประวัติการศึกษา

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดุริยางค์ตะวันตก) เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรีศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย