เมธินี อ่องแสงคุณ
Methinee Ongsaengkun

อาจารย์
Lecturer


ประวัติการศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา) สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดุริยางค์ไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย