สงกรานต์ สมจันทร์
Songkran Somchandra

อาจารย์
Lecturer


ประวัติการศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ดุริยางค์ไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรี) วิชาเอกดนตรีวิทยา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ผลงานทางวิชาการ (บางส่วน)

สงกรานต์ สมจันทร์. (2563). มานุษยวิทยาดนตรีล้านนา. เชียงใหม่: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านดนตรีและนาฏศิลป์ล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
สงกรานต์ สมจันทร์. (2561). เอกสารประกอบการสอน รายวิชาหลักการเขียนรายงานดนตรีไทย. เชียงใหม่: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
สงกรานต์ สมจันทร์. (2559). ประวัติดนตรีล้านนา. กรุงเทพฯ: จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์.
สงกรานต์ สมจันทร์. (2558). ดนตรีล้านนา: บางบท. กรุงเทพฯ: จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์.