ทรงพล เลิศกอบกุล
Songpon Lertkobkul

อาจารย์
Lecturer


ประวัติการศึกษา

ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรี) วิชาเอกดนตรีวิทยา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล