ณัฐนรี รัตนสวัสดิ์
Natnaree Ratanasawas

อาจารย์
Lecturer


ประวัติการศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรีไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์