ปรเมศวร์ สรรพศรี
Poramase Subphasri

อาจารย์
Lecturer


ประวัติการศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรีไทย) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรมและการพัฒนา) วิชาเอกมานุษยวิทยาการดนตรี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล